Sunday, February 8, 2009

MSEPReviewer
Reviewer for MSEP

Musika
Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong at isulat sa sagutang papel ang titik ng napiling sagot.

Kung inyong ipapalakpak ang mga sumusunod na paglalarawan ng mga mabibigat at magagaan na mga pulso:

1. Alin ang may dalawang pulso? d

2. Alin ang may Apatang pulso? c

3. Alin ang may tamang panandang ( > ) sa tatluhang pulso? a

Kilalanin ang mga sumusunod na simbolong musikal

4. Ito ang quarter rest. b

5. Tumatanggap ang note na ito ng isang kumpas d

6. Ito ang note na kalahating pulso. c

Awitin ang mga so-fa silaba ng iskala C mayor upang matukoy ang mga sagot.

a. so fa mi re do

b. do re mi so la

c. re fa la do’

d. so so so so

e. do re mi fa so

f. do’ la fa re

 1. Humakbang pataas ang mga tono do re mi fa so
 2. Lumaktaw pataas ang mga tono re fa la do
 3. Ito ang mga tono ng iskala pentatonic do re mi so la
 4. Inuulit ang mga tono so so so so
 5. Sunod-sunod pababa ang mga tono so fa mi re do
 6. Lumaktaw pababa ang mga tono do la fa re

Awitin ang mga so-fa silaba ng mga pariralang himig upang masagot ang mga tanong:

 1. Alin pariralang panhimig ang magkatulad o inuulit?

a. a at b

b. d at d

c. c at d

d. b at c

 1. Aling pariralang panhimig ang di-magkatulad?

a. b at a

b. c at d

c. a at b

d. a at c

 1. Aling pariralng panhimig ang magkahawig na mas mataas ang tono?

a. a at b

b. b at d

c. a at c

d. b at c

 1. Alin sa mga instrumentong perkusyon ang madagundong ang tunog?

a. Tamborin

b. Tambol

c. Bao

d. Patpat

 1. Alin sa mga instrumentong perkusyon ang may tiyak na tono?

a. Tamborin b. Xylophone c. Batingting d. Bao

Sining

18.Alin sa sumusunod ang likas na hugis?

a. Bahay

b. Bundok

c. Tatsulok

d. parisukat

19.Piliin ang katangian ng di-likas na hugis.

a. Lalang ng Diyos

b. Walang ganap na sukat

c. May ganap na sukat

d. Organic ang hugis

20.Ito ang kulay na nabubuo sa paghalo ng magkasing daming kulay dilaw at pula

a. Dalandan

b. Dilaw-pula

c. Pula-dilaw

d. Lila

21. Ano ang pangalawang kulay na nabubuo sa paghalo ng kalahati pula at kalahati asul?

a. Dalandan

b. Berde

c. Lila

d. Asul-lila

22. Kapag hinalo mo ang mga maraming dilaw kasya pula, ang pangatlong kulay na mabubuo ay___.

a. Dalandan

b. Dilaw-dalandan

c. Pula-dilaw

d. Dilaw-lila

23. Piliin ang pangatlong kulay.

a. Pula

b. Lila

c. Pula-dalandan

d. Berde

24.Alin dito ang may teksturang biswal?

a. Buhangin

b. Balat

c. Larawan

d. Matigas

25. Alin ang hindi teksturang nahihipo?

a. Magaspang

b. Malambot

c. Makinis

d. Larawan

Kilalanin ang mga uri ng ritmo sa disenyo.(9-10)

26. Alin ang disenyong may ritmong sunod-sunod? b

27. Piliin ang salit-salit na ritmo. a

28. Alin sa sumusunod ang kabilang sa mga lumang kagamitan?

a. Plastic na plato

b. Sapatos na goma

c. Palayok

d. Kamang de kutson

29. Alin sa sumusunod ang sinaunang bagay?

a. Bahay na semento

b. Lumang simbahan

c. Supermarket

d. Mataas na gusali

e.

30. Sinaunang sasakyan na gawa ng tao.

a. Trimobile

b. Kalesa

c. Superferry

d. Eroplano

31. Saan matatagpuan ang monumento ng isang bayani ng bayan?

a. Paaralan

b. Simbahan

c. Plaza

d. Libingan

32. Sinulog sa Cebu, sa Aklan ay___.

a. Bantayog

b. Ati-atihan

c. Moriones

d. CaƱao

33. Saan ipinagdiriwang ang “Voyadores” festival?

a. Bikol

b. Bacolod

c. Davao

d. Iloilo

Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan

Kilalanin ang mga Physical Fitness Test at sagutin ang mga tanong.

a. Bangon higa

b. Patayong paglundag

c. Paupong pagbaluktot ng katawan

d. 15-minute run

34. Sinusubok nito ang tibay at kakayahan ng puso at baga. 15 minute run

35.Sinusukat nito ang kalambutan ng katawan. Paupong pagbaluktot ng katawan

36.Sinusubok nito ang tibay ng kalamnan sa palibot ng tiyan. Bangon higa

37.Sinusukat nito ang lakas at tibay ng mga hita at binti. Patayong paglundag

38.Alin sa mga kahinaan na nauukol sa tikas ng katawan ang naiwawasto sa pagtingala at pagyuko?

a. nakausling tiyan b. nakausling ulo c. nakaungos na ulo d. pagkahukot

39..Alin ang kilos lokomotor na may mataas na antas?

a. paglakad b. Paglundag-lundag c. Paggulong sa sahig d. Pagdalusdos

Kilalanin ang iba’t-ibang batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw upang matukoy ang mga sagot sa tanong.

40.Ang ikatlong posisyon ng mga kamay at paa D

41.Ang ikalimang posisyon ng mga kamay at paa B

42.Ang ikalawang posisyon ng mga kamay at paa A

43.Ang ikaapat na posisyon ng mga kamay at paa C

44. Hakbang sayaw paa sa ritmong 2/4?

a.Polka
b.Waltz
c.Mazurka
d.3-step turn

45. Alin sa mga sumusunod na “stunts” ang pang-isahan na may paninimbang?

a. Rocker

b. Stoop and stretch

c. Balance seat

d. Half-knee stand

46. Ito ay pandalawahang “stunts” na nagpapakita ng coordinasyon, lakas at kalambutan ng katawan

a. Churn the Butter

b. Balance jump

c. Balance seat

d. Half-knee stand

47. Ito ang ipinapasa sa pagtakbo ng relay

a. Patpat

b. Hurdle

c. Shot put

d. baton

48. Alin ang hindi kasanayang pang athletics?

a. Paghagis
b. Paglundag
c. Pagbuslo
d. Pagtakbo

49. Mabubuting kaugalian sa paglalaro maliban sa isa

a. Pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno

b. Pagpakita ng gilas, lakas at kapalaluan

c. Pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbaba

d. Pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro

50. Mga gawaing nagpapakita ng pag-iingat at pangkalusugan maliban sa

a. Wastong pampasiglang Gawain

b. Maikling kuko ng mga kamay

c. Paggamit ng mga alahas sa katawan habang naglalaro

d. Angkop na kasuotan panlaro

Monday, January 26, 2009

Part II

What is Windows?

Windows - is a software that operates the computer system. it uses graphics or pictures to show commands and programs.

Program - is a set of instructions that the computer follows.

Elements of the Window Screen

Parts of Windows Desktop

Desktop - the overall work area of windows.

Desktop Icons - small pictures on the desktop that represents a program.

Start Menu - a button on the taskbar that shows a list of programs, documents and special commands that help you to open a program and do important functions in the computer.

Taskbar - a rectangular bar found at the bottom of the desktop.

Quick Launch Toolbar - provides a quick access to the programs such as Internet Explorer, Desktop, and other most commonly used programs.

System Tool Bar - provides a quick access to system programs such as system date and time, volume control and desktop themes.

Parts of a Window

Title Bar - it is located at the upper part of the window. it displays the title of the application and the name of the file being used.

Application Icon - an icon beside the title bar. it shows the Control menu. it lets you choose from a list of commands what to do with your window.

Close button - it closes the application window or exits the program.

Minimiza button - it shrinks the application window into a small bar and places it in the taskbar.

Restore button - it returns the window screen to its original size.

Maximize button - it stretches the application window to fill the entire screen.

Menu Bar - it has a menu that contain different sets of commands which one can use in any other application.

Tool Bar - it shows different buttons for commands to make them easy to use.

Scroll bar - it allows one to see other items on the screen that are not visible or seen at the moment.

Status Bar - it gives information about a particular object on the screen.